Chính trị

01 Tháng Ba 2021

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW: Các Bộ, ngành xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động

Thứ Tư 30/12/2020 | 14:27 GMT+7

VHO- Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2215/QĐ-TTg ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

  Mô hình thiết kế công trình Tả pháo xưởng (Kinh thành Huế) đang lấy ý kiến người dân Ảnh: THÙY TRANG

Kế hoạch đặt ra nhiều mục đích, trong đó nhấn mạnh: Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại kết luận số 76-KL/TW, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Đổi mới, hoàn thiện các thiết chế văn hóa từ Trung ương đến cơ sở

Kế hoạch đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Về nhiệm vụ, giải pháp “Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện”, Kế hoạch nêu rõ: Hoàn thiện để ban hành, công bố hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và các quy định về chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; chú trọng tới các tiêu chuẩn về nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tập trung đẩy mạnh các hoạt động giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống trong gia đình, nhà trường và xã hội với các đặc tính “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trọng đạo lý, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”. Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức, ứng xử và hành vi chuẩn mực văn hóa trong nhân dân, đặc biệt cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc định hướng thị hiếu, thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, trí tuệ, kỹ năng sống, hướng tới sự hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân và xã hội; lồng ghép chương trình giáo dục nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống vào giảng dạy trong trường học, tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng khiếu, sở trường, nâng cao hiểu biết, khả năng cảm thụ nghệ thuật, đồng thời góp phần giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc…

Đối với nhiệm vụ, giải pháp “Đẩy mạnh việc xây dựng môi trường, đời sống văn hóa lành mạnh”, Kế hoạch nhấn mạnh: Tăng cường đầu tư, khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực văn hóa đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức quản lý, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực văn hóa; Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng xã hội về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; có thái độ và hành vi ứng xử đúng đắn với môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước; Xây dựng, ban hành chính sách, cơ chế nhằm sử dụng, đãi ngộ, phát huy tài năng sáng tạo của các văn nghệ sĩ, đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Rà soát, bổ sung mới và hoàn thiện các chính sách về hỗ trợ các nghệ nhân trong công tác truyền dạy, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; Đổi mới, hoàn thiện các thiết chế văn hóa từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư, xây dựng, tổ chức đời sống văn hóa, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, các tầng lớp trong xã hội…

Tập trung gìn giữ, bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống

Với nhiệm vụ, giải pháp “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật”, Kế hoạch đề ra cụ thể: Tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết với UNESCO đối với các di sản văn hóa và thiên nhiên đã được ghi danh; xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, du lịch bền vững. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để tư liệu hóa, số hóa di sản văn hóa và thiên nhiên, tiến tới xây dựng bản đồ số di sản và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia trong Hệ tri thức Việt số hóa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên trong thời kỳ cách mạng 4.0.

Tập trung gìn giữ, bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, nhất là một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người, các giá trị văn hóa tốt đẹp trong tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội. Xây dựng cơ chế, tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu, tài năng nghệ thuật; hoạt động nghiên cứu, phê bình văn học, nghệ thuật. Đổi mới phương thức giao nhiệm vụ, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng sáng tạo để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, hướng đến các chủ đề lịch sử, cách mạng, các giá trị truyền thống, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam…

Quan tâm phát triển và gắn kết hiệu quả các hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao với du lịch. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển văn hóa, thể thao, xây dựng con người Việt Nam. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi về đất, tín dụng, thuế và phí đối với các cơ sở đào tạo và các thiết chế văn hóa, thể thao do tư nhân đầu tư, cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp để phát triển sự nghiệp văn hóa. Khuyến khích liên doanh, liên kết giữa các thành phần kinh tế với các đơn vị công lập nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình văn hóa, thể thao công cộng ở Trung ương và địa phương. Phát huy có hiệu quả công năng của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Bên cạnh đó Kế hoạch cũng nêu rõ những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tăng cường xây dựng văn hoá chính trị và văn hoá kinh tế; Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết, căn cứ vào Kế hoạch này các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của Bộ, ngành; chủ động phối hợp với Bộ VHTTDL triển khai các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan. Xây dựng dự toán chi để thực hiện kế hoạch hành động của Bộ, ngành; tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hằng năm gửi Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật liên quan. Định kỳ trước ngày 30.11 hằng năm, gửi Bộ VHTTDL kết quả thực hiện Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đi kèm với Quyết định này là bản Phụ lục các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33.

NHÓM P.V

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

19oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2021-03-01

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2021»
T2T3T4T5T6T7CN
22
23
24
2526
27
28
Trẻ bị nhiễm độc thuỷ ngân vì vỡ nhiệt kế

Trẻ bị nhiễm độc thuỷ ngân vì vỡ nhiệt kế

VHO- Do sơ ý đánh vỡ nhiệt kế thuỷ ngân, và mảnh vỡ chọc vào tay trẻ 11 tuổi khiến thuỷ ngân theo vết thương vào cơ thể, khiến vết thương bị nhiễm trùng. Kết quả chụp X.quang cho thấy ngón tay của cháy có nhiều hạt thuỷ ngân ở bên trong.

Chi tiết
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top