Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

01 Tháng Hai 2023

Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hoá, thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Thứ Tư 19/10/2022 | 14:36 GMT+7

VHO- Ngày 19.10, tại Hà Nội, Hội thảo tham vấn Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hoá và thể thao thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2045 đã được Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo được kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, văn hóa và thể thao được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng và là động lực của kinh tế - xã hội. Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý xã hội, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, định hướng liên quan đến lĩnh vực văn hóa và thể thao, đặc biệt là các định hướng phát triển mạng lưới văn hóa và thể thao cấp quốc gia như: Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược phát triển  thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020; Đề án Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hoá và thể thao thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2045

Sau 10 năm triển khai thực hiện các Chiến lược, quy hoạch, kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của nhân dân, qua đó đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước. 
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, các chiến lược, quy hoạch phát triển văn hóa và thể thao sau khi được ban hành đến nay cơ bản đã hoàn thành được mục tiêu đề ra, cùng với đó các Chiến lược, quy hoạch cũng đã dần hết thời hạn thực hiện. Một số nội dung quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể dục thể thao tuy được xây dựng tầm nhìn đến năm 2030 nhưng đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, cần phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. 

Các đại biểu dự Hội thảo

Theo Thứ trưởng, nhằm tiếp tục phát huy các nền tảng phát triển ở các giai đoạn quy hoạch trước, nắm bắt bối cảnh mới với những cơ hội và các khó khăn thách thức, ngành văn hóa, thể thao cần thiết phải được định hướng quy hoạch phát triển với tầm nhìn dài hạn, làm cơ sở để xây dựng các chương trình, kế hoạch và chính sách phát triển văn hóa, thể thao phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo, cũng như làm nền tảng vững chắc cho các định hướng phát triển văn hóa, thể thao tại các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

Ngày 29.6.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1014/QĐ-TTg về nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó Bộ VHTTDL được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện lập quy hoạch này.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thông qua Hội thảo, Bộ VHTTDL mong muốn nhận được các ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý của các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện của các Bộ ngành, địa phương đối với những nội dung cơ bản của dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm bổ sung, hoàn thiện về những định hướng và giải pháp cơ bản tạo đột phá cho phát triển văn hóa và thể thao trong giai đoạn mới, phù hợp với những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Chiến lược phát triển Ngành; đồng thời làm cơ sở pháp lý để triển khai chỉ đạo, quản lý các hoạt động của ngành văn hóa và thể thao trên phạm vi cả nước một cách có hiệu quả.

Trình bày tóm tắt nội dung Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại diện đơn vị Liên danh tư vấn nhấn mạnh,  Quy hoạch được xây dựng để đáp ứng những yêu cầu: Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021; Quy hoạch tổng thể quốc gia và c